Textiles at the Salcajá Market

Maya women use these textiles to make wrap-around skirts, known as cortes.